Три ВУЗ-а с магистърски програми, насочени към зелената и синята индустрии и 3D-проектиране

За първи път частни и държавни висши училища създават съвместни магистърски програми, като студентите ще получат обща диплома от Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“, Техническия университет – Варна и Пловдивския университет „Паисий Хилендарски.

Това бе обявено на откриващата пресконференция по проекта „Иновативен модел за модернизация на висшето образование чрез създаване на академична екосистема ВСУ „Черноризец Храбър“ – Технически университет – Варна – Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. Бенефициент по проекта е ВСУ „Черноризец Храбър“.

В навечерието на студентския празник – 8 декември, съвместната работа бе представена от ректорите на трите университета - проф. д-р Петър Христов – на Варненския свободен университет, проф. д-р инж. Венцислав Вълчев – на ТУ – Варна, и проф. д-р Теменужка Йовчева – зам.-ректор по научно-изследователската дейност на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

Трите висши училища ще разработят заедно образователни програми за две нови магистърски програми „Екотехнологични системи в индустрията“ и „3D технологии за проектиране на производство“, които ще приемат 75 студенти от академичната 2022/2023 година. Програмите ще са с продължителност два семестъра. В тях ще се приемат студенти, завършили бакалавърската си степен в областта на техническите науки. Първата магистърска програма е насочена към зелената и синята индустрии. Студентите ще изучават екологосъобразни технологии, рециклиране и удължаване жизнения цикъл на продуктите, устойчиво развитие на морската екосистема и др. Втората интерсекторна програма е подчинена изцяло на дигитализацията и използването на дигиталните технологии в инженерните направления. Залегнало е изучаването и практическото приложение на 3D-технологиите, визуализацията на данни и процеси, виртуалната реалност, адитивни технологии.

Новите магистърски програми са интердисциплинарни, като ще бъде силно застъпено използването на иновативните технологии и проблемно базираното обучение. Кадрите ще се подготвят за реалния пазар на труда.

В проекта ще участват студенти, докторанти, млади учени и академичен състав от девет професионални направления на трите университета в областта на: техническите науки - „Архитектура, строителство и геодезия“ (ВСУ „Черноризец Храбър“), „Транспорт, корабоплаване и авиация“ (ТУ), „Електротехника, електроника и автоматика“ (ПУ), “Комуникационна и компютърна техника” (ПУ), „Енергетика“ (ТУ); изкуствата – „Изобразително изкуство“ (ВСУ „Черноризец Храбър“); социалните, стопански и правни науки – „Психология“, „Право“, „Администрация и управление“, „Икономика“ (ВСУ „Черноризец Храбър“).

Предвидени са обучения по английски и информационни технологии на 140 преподаватели от трите висши училища. Предстоят 33 двуседмични специализации в чужбина при асоциирани партньори. Заложени са 41 мобилности за студенти, които ще се реализират в партньорските университети в Испания, Словакия и Румъния.

Заедно с академичната подготовка 185 студенти и докторанти ще бъдат включени в обучения по т. нар. меки умения – комуникативни стратегии, лидерство, креативност, предприемачество.

Очаква се кариерните центрове на трите висши училища да заработят в обща мрежа.

Проектът „Иновативен модел за модернизиране на висшето образование чрез създаване на академична екосистема ВСУ „Черноризец Храбър“ – Технически университет – Варна – Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ е на стойност близо 1,5 млн. лева по оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж”. Стартът вече е даден на 8 ноември, а дейностите ще се изпълняват до края на 2023 г. Трите наши висши училища имат и 4 асоциирани партньори – Университета за дигитално и дистанционно обучение в Мадрид и висши училища в Словакия и Румъния.

„Проектът е знаменателен, защото е единственият, в който частен български университет е водещ партньор. Чест и гордост е, че работим в екип с два от утвърдените български университети. Това ще подобри партньорството между частните и държавните висши училища в страната. Пристъпваме към този проект с висока отговорност и амбицирани да покажем нашите възможности и да бъдем конкурентоспособни участници в следващи проекти”, коментира Проф. д-р Петър Христов – ректор на ВСУ „Черноризец Храбър“.

„Проектът е структуриран много добре, тъй като обединява три университета с различен основен профил – т.е. те ще се допълват. И трите университета са търсен партньор в Европейското образователно пространство, което обуславя успеха на проекта. Заедно, те ще бъдат много по-конкурентни на европейската образователна сцена”, каза от своя страна ректорът на ТУ–Варна проф. д-р инж. Венцислав Вълчев.

А според проф. Теменужка Йовчева, зам.-ректор на ПУ „Паисий Хилендарски“, проектът респектира с многопластовата си програма и международно участие. /БГНЕС

Последвайте ни и в google news бутон