Общи условия

Услугите, предоставяни от Агенция БГНЕС са платени и достъпът до тях се осъществява чрез абонамент.

Изпращането на текст, независимо дали има новинарски, аналитичен, художествен или друг характер, а така също на снимка или видео, на който и да е от оповестените официални имейли на Агенция БГНЕС означава, че авторът им се отказва от авторските си права върху тях и доброволно ги предоставя на Агенция БГНЕС. В този случай Агенция БГНЕС взема самостоятелно решение дали, кога и как да ги публикува и разпространи, включително и до абонатите си. Предоставилият даден текст, снимка или видео губи правото си да претендира нарушаване на авторските му права в последствие или да иска възнаграждение, ако такова не е било предварително писмено договорено.