Започва приемът на заявления за Натура 2000

От днес започва приемът на заявления за подпомагане по две от интервенциите, включени в Стратегическия план за развитие на земеделието - "Плащания за земеделски земи в зони от Натура 2000“ и "Плащания за райони, изправени пред природни или други специфични ограничения“.

По интервенцията "Плащания за земеделски земи в зони от Натура 2000“ стопаните се компенсират за спазване на забраните и ограниченията, свързани с извършваната земеделска дейност на териториите, попадащи в обхвата на зоната.

Забраните се отнасят за трите вида земеползване: пасища, ливади и мери , обработваеми земи и трайни насаждения.

От тазгодишната кампания се разширява обхватът на подпомаганите, като са включени още 5 защитени зони по Натура 2000, и така повече земеделци ще могат да кандидатстват за подкрепа. Подпомагането се извършва на хектар земеделска площ.

Плащанията по интервенцията за райони, с природни или други специфични ограничения“ също са насочени за компенсиране на фермерите за извършваните от тях дейности в трудни за работа райони.

Земеделците ще могат да очертават площите си по тези интервенции заедно със заявленията за директните плащания – припомнят от агроведомствто./БГНЕС

Последвайте ни и в google news бутон