Средната брутна месечна работна заплата за март е 2 300 лева

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на март 2024 г. нарастват с 32.2 хил., или с 1.4%, спрямо края на декември 2023 г., като достигат 2.32 млн. 

Спрямо четвъртото тримесечие на 2023 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности:

 • „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 6.1%
 • „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далеко-съобщения“ - с 5.3%
 • „Професионални дейности и научни изследвания“ - с 3.2%.

Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение - с по 0.6% е регистрирано при дейностите „Добивна промишленост“ и „Административни и спомагателни дейности“.

В края на март 2024 г. в сравнение с края на март 2023 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение нарастват с 12.8 хил. или с 0.6%.

Най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности:

 • „Хуманно здравеопазване и социална работа“ - с 12.1 хил.
 • „Хотелиерство и ресторантьорство“ - със 7.2 хил.
 • „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - с 6.0 хил.

А най-голямо намаление:

 • „Преработваща промишленост“ - с 11.4 хил.
 • „Административни и спомагателни дейности“ - с 4.0 хиляди.

В процентно изражение увеличението е най-значително в икономическите дейности

 • „Хотелиерство и ресторантьорство“ - със 7.7%
 • „Хуманно здравеопазване и социална работа“ - с 6.7%
 • „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - с 4.9%

А най-голямо намаление е регистрирано при:

 • „Административни и спомагателни дейности“ - с 3.4%
 • „Селско, горско и рибно стопанство“ - с 3.3%.

 

Средната брутна месечна работна заплата за януари 2024 г. е 2 155 лв., за февруари - 2 139 лв., и за март - 2 300 лева.

През първото тримесечие на 2024 г. средната месечна работна заплата e 2 198 лв. и нараства спрямо четвъртото тримесечие на 2023 г. с 3.5%.

Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са:

 • „Други дейности“ - с 16.9%
 • „Административни и спомагателни дейности“ - с 10.2%
 • „Финансови и застрахователни дейности“ - с 10.0%.

Спрямо първото тримесечие на 2023 г. средната месечна работна заплата нараства с 16.8%, като най-голямо e увеличението в икономическите дейности:

 • „Други дейности“ и „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с по 24.4%
 • „Операции с недвижими имоти“ - с 21.5%
 • „Строителство“ - с 20.7%.

Публикуваните данни са предварителни на Националния статистически институт. /БГНЕС

Последвайте ни и в google news бутон