Висшето военноморско училище – второ в света сред морските университети

ВВМУ е основното висше училище в страната, което подготвя висококвалифицирани специалисти за въоръжените сили, за морската и IT индустрията, за сектора за националната сигурност.

"Втори в света" - това е визитната картичка на Висшето военноморско училище “Никола Й. Вапцаров” (ВВМУ) от 2020 г. насам, когато Международната асоциация на морските университети му присъди второ място сред най-престижните морски висши учебни заведения в света. Четири години по-късно ВВМУ запазва челните си позиции и остава в топ 5 в класацията.


ВВМУ е основното висше училище в страната, което подготвя висококвалифицирани специалисти за въоръжените сили, за морската и IT индустрията, за сектора за националната сигурност.
Университетът отговаря на нуждите на пазара на труда и на постоянно променящата се среда в контекста на новите технологии.
Развитието на дигитализацията вдъхновява създаването на нови професии.
Тези процеси преформулират обучението на бъдещите специалисти. Затова и ВВМУ разкрива нови специалности, отговарящи на съвременната глобална среда.

„Морско право и индустрия“, ОКС „магистър“: Програмата, обхващаща спектър от дисциплини, чиято основна цел е подготовка на специалисти, способни да се реализират успешно на националната и на международната сцена. Обучението се осъществява съвместно с Варненски свободен университет.


„Корабен сервизен инженер“, ОКС „бакалавър“: Обучението подготвя висококвалифицирани кадри, притежаващи знания и умения за проектиране, менажиране, диагностика, първоначална настройка, анализ и консултиране за изграждане на съвременни корабни системи като сервизни инженери. Специалността се подкрепя от водещи български и международни компании в морските технологии и дава възможност на успешно дипломираните да се реализират дългосрочно.


„Корабен технически суперинтендант“, ОКС „магистър“: Завършилите могат да се реализират като корабни суперинтенданти, лидери на технически екипи, експерти, консултанти, специалисти, мениджъри по техническа експлоатация на инженерни съоръжения в бизнеса и индустрията, като анализатори, изследователи и преподаватели. В България обучение за корабни технически суперинтенданти се предлага единствено във ВВМУ.


„Енергиен преход в корабоплаването“, ОКС „магистър“: Обучението е насочено към специалисти, свързани с морската индустрия, които желаят да натрупат знания и умения в новите технологии. Новата специалност е открита за всички, завършили бакалавърски програми в областта на машинното инженерство и мениджмънта на водния транспорт. Обучението включва изучаване на нормативна рамка, финансиране и управление на изграждането на технологии на енергийния преход, природен газ, улавяне и утилизация на въглероден диоксид, синтетични горива и други. Завършилите могат да се реализират като лидери на технически екипи, експерти, консултанти, специалисти, мениджъри по енергийния преход в корабоплаването, бизнеса и индустрията, както и да извършват аналитична, проектантска, изследователска, научна и учебно-преподавателска дейност.

„Софтуерни и мрежови технологии“, ОКС „бакалавър“: Обучаемите ще научат основните принципи на DevOps като автоматизация, сътрудничество, непрекъсната интеграция и непрекъсната доставка. Те ще разберат как DevOps може да подобри процесите на разработка и доставка на софтуер и как DevNet спомага за управлението на мрежови устройства чрез програмни интерфейси и инструменти за оркестрация. Програмата има за цел да предостави на студентите знания и умения, свързани с разработката и управлението на софтуерни приложения и инфраструктура. Придобитите знания позволяват завършилите да бъдат назначени на позиции като DevOps engineer, Cloud engineer, Software engineer, Network engineer, QA, Python programmer, SysAdmin и други.

„Дигитална трансформация“, ОКС „бакалавър“: Програмата предлага възможности за усвояване на знания и умения в съвременните информационни и комуникационни технологии. Завършилите имат широки възможности за реализация – лидери на ИТ екипи, архитекти и консултанти, мениджъри по дигитална трансформация в различни области на бизнеса и индустрията, експерти, способни да анализират сложни информационни системи.

„Изкуствен интелект и смарт- технологии“, ОКС „бакалавър“: Курсът предоставя знания и умения, които са критично важни за развитието в: иновативни технологични решения. В програмата са включени дисциплини, покриващи последните достижения в машинното обучение, роботиката, обработката на данни и други, което осигурява актуална и конкурентоспособна подготовка. Завършилите могат да се реализират като инженери, специалисти, консултанти, изследователи или мениджъри в сектори като автоматизация и смартсистеми, умни градове, роботика и машинно самообучение.

„Космическо инженерство и технологии“, ОКС „магистър“: В програмата ще преподават родни специалисти и международно признати учени в космическите науки. 70% от учебната програма включват практическа работа. Курсът е подходящ за всеки завършил инженерна специалност, математика или физика в ОКС  "бакалавър”. Завършилите ще имат пълни компетенции за проектиране, изработване и асамблиране на наносателити, проектиране на тяхната орбитална мисия и тестване на хардуерните и софтуерните им компоненти.

„Корабоводене“: Подготовката на офицери за ръководство на бойна част на корабите от военноморските сили, за управление на бойното използване на оръжието и техническите средства на бойните части и за изпълнението на задълженията на вахтените офицери. Завършилите специалността придобиват и гражданската специалност “Корабоводене”.

„Корабни машини и механизми“: Обучението осигурява на бъдещите офицери военноинженерни и други специални знания и умения в областта на корабните двигатели, електрообзавеждането, турбомашините и парните котли и други. Завършилите специалността придобиват и гражданската специалност “Корабни машини и механизми”. 

„Интелигентни системи в транспорта (мехатроника)“: Обучението осигурява на бъдещите офицери специални знания и умения в експлоатацията на интелигентните транспортни системи на въоръжение в Българската армия. Випускниците се обучават за нуждите на Българската армия. Завършилите придобиват и гражданската специалност “Интелигентни системи в транспорта (мехатроника)”

„Военноморски комуникационни и радиотехнически системи“: Специализацията подготвя офицери за ръководство и управление на бойната и всекидневната експлоатация на свързочните и радиотехническите средства във ВМС, включително за изпълнението на задълженията на вахтените офицери. Випускниците могат да заемат начални длъжности на военни кораби и в брегови формирования на ВМС. Завършилите придобиват и гражданската специалност “Информационни и комуникационни технологии”. 

„Кибероперации“: Специализацията подготвя офицери, отговарящи за информационната и мрежовата сигурност в различни системи, използвани в Българската  армия и структурите, подчинени на Министерството на отбраната. В бъдещата си работа те ще отговарят за откриване, анализ, изучаване и реакции на събития
и инциденти в киберпространството. Завършилите придобиват и гражданската специалност “Киберсигурност”.

„Логистика на формированията от ВМС“: Обучението осигурява специални знания и умения по военна логистика, планиране на организациите от военните логистични структури и тяхната дейност, управление на човешки, материални и финансови ресурси. 
Завършилите придобиват и гражданска специалност “Логистика”.
 
„Медицинско осигуряване на въоръжените сили“ (военен лекар): Обучението се провежда едновременно във ВВМУ, Медицинския университет във Варна и Военномедицинската академия. След завършване на пълния курс обучаемите получават две степени: “магистър” по “Медицина” от МУ - Варна и “бакалавър” по специалността “Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво”, специализация “Медицинско осигуряване на въоръжените сили” от ВВМУ. Обучението по медицина отговаря на най-високите стандарти, осъществява се в редовна форма по учебен план, разработен на базата на единните държавни изисквания. Курсът на обучение е шест години.

„Медицинско осигуряване на въоръжените сили“: (военна медицинска сестра): Обучението се провежда съвместно в МУ - Варна, ВМА и ВВМУ в редовна форма. След завършване на пълния курс на обучение, който е 4 години, обучаемите получават степен “бакалавър” по специалност “Медицинска сестра” 
от МУ - Варна и четвърта степен на професионална квалификация по военна специалност “Медицинско осигуряване на въоръжените сили” от
Професионалния старшински колеж на ВВМУ. I БГНЕС

 

Последвайте ни и в google news бутон