Службата за съвети в земеделието: протегната ръка за помощ в полза на всеки земеделец у нас

Вече над 20 години държавата протяга ръка за безплатна помощ в полза на всеки, поел по нелекия път на земеделеца у нас. Със съвети, безплатни консултации, дори изготвяне на проектни предложения и помощ при кандидатстването за финансиране по европейските програми, Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) няма аналог. Годишно между 12 - 15 хиляди земеделци ползват безплатно опита, експертизата и помощта на експертите на Службата, каза главният й секретар Петя Куманова в интервю за БГНЕС.

Петя Куманова

Основната цел на Службата е да подпомага земеделските стопани, като единствената структура към Министерството на земеделието, предлагаща специализирана консултантска помощ. „Накратко Службата е големият помощник на малките земеделски стопани, както и на младите, стартиращи фермери. Всеки, който има нужда от съвет или консултация, може да се обърне към нас. НССЗ извършва целенасочена информационна, консултантска и съветническа дейност, която да помага на земеделските стопани, особено на малките да разширят и модернизират своите стопанства, както и да оказва съдействие на земеделските стопани за усвояването на средства по европейски и национални програми и схеми за подпомагане“, казва Куманова.

По думите й, Службата има 27 териториални офиса, които са разположени във всеки областен град. От октомври тази година се структурираха и 28 мобилни общински офиса, които са разположени в различни общини в страната. Създадени са по проект по Програмата за развитие на селските райони (2014-2020 г.) - „Разширяване на териториалния обхват на НССЗ чрез създаване на мобилни общински центрове (офиси) за консултантски услуги“. В началото на м. октомври са назначени експертите за 28-те Мобилни общински офиси (МОО) и координатори на централно и регионално ниво, и стартираха същинските дейности. Експертите в тях започнаха да предоставят консултации на земеделски стопани, да организират изнесени приемни и информационни събития за земеделски стопани в различни населени места и извършват посещения на земеделски стопанства за разясняване на условията за кандидатстване по различни мерки и подмерки от ПРСР. Целта на новите мобилни офиси е да бъдат обхванати повече земеделски стопани, които имат нужда от съвети.

„От дистанцията на над 20-годишния ни опит, натрупан от прилагането на вече два програмни периода, виждаме, че предизвикателствата са изключително много – както за земеделските стопани, така и за нас. Основното е да поддържаме високото ниво на знания на нашите експерти, за да бъдем максимално полезни на фермерите“, допълва главният секретар.

В новия Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони са заложени нови изисквания към фермерите, вече с по-голяма екологична насоченост – всичко това изисква експертите на Службата да полагат все повече усилия да бъдат максимално полезни.

НССЗ предоставя услугите си напълно безплатно и те са в няколко аспекта: основно са консултации и съвети както в офисите, така и на място в земеделските стопанства; провежда значителен брой изнесени приемни в по отдалечени места – през последните години бройката достига и надхвърля по над 1000 приемни годишно в различни населени места. „Идеята е да стоим по-близо до фермерите, и всеки, който има нужда от съвет или информация, да я получи от място, което му е максимално близко до стопанствата им. Основните теми, от които се интересуват фермерите, предимно са за това какво финансиране могат да получат от европейските програми. Работим по тематичната подпрограма за малките стопанства – мерки 6.3, 4.1.2. за инвестиции в малки стопанства, както и по мярка 6.1. за стартиране на младите фермери. Вторият много важен аспект на работата ни е предоставянето на консултантски пакети. За малките стопанства сме избрани като единствен доставчик на тази услуга по мярка 2.1.2. от ПРСР за консултантски услуги. Така предоставяме на малките стопанства шест основни консултантски пакети, които засягат законови изисквания и национални стандарти, задължителни за спазване. Много голям консултантски пакет е този за опазване на околната среда, на водите, на почвите; има пакет и за безопасни условия на труд – изисквания, заложени в новия Стратегически план, според които в следващите 2 г. НССЗ трябва да достигне до всички земеделски стопани, за да може те да спазват трудовото законодателство, защото от 2025 г. започва налагането на санкции чрез ограничаването на субсидиите при неспазване на трудовото законодателство“, обясни Куманова. И допълни, че шестте консултантски пакета са, изцяло, в полза на фермерите, които сами избират кой пакет ще им е най-полезен за стопанството. Конкретно за младите фермери е създаден отделен пакет, който съдържа всички необходими модули. Експертите на Службата безплатно изготвят проектни предложения по мярка 6.3 за малки стопанства и мярка 6.1 на млади фермери. Новите фермери получават и съдействие при подаване на проекта в Информационната система за управление и наблюдение на средствата (ИСУН 2020). „По този начин държим малките стопанства и младият фермер за ръката още от зараждането на идеята и ги подпомагаме през целия период на изпълнение на бизнес плана. Малките стопанства и младите фермери наистина имат нужда някой да ги подкрепи и да им помогне“, допълва главният секретар.

Националната служба за съвети в земеделието е и безценен помощник в трансфера на знания. Една от основните цели, които си е поставила Службата е подобряване на взаимодействието в системата „научни изследвания – съвети в земеделието – земеделски бизнес”, като средно годишно Службата провежда около 100 информационни семинара. Голямата част от темите са избрани от самите земеделски стопани. В края на всяка година правим много мащабна анкета сред фермерите, различни асоциации, неправителствени организации, и други служби, също и на звената в Селскостопанската академия и други научни организации, за да идентифицираме темите за следващата година. Имаме и канал в Youtube, който е изключително посещаван. Правим записи от наши събития, които провеждаме на място в земеделски стопанства, които в голямата си част са съчетани с демонстрации на различни практики. Изключително важно е фермерите да видят как се прилага дадена практика, и сами да се уверят, че тя работи. Ученето от човек на човек и от фермер на фермер е много успешно, и това много им помага. Към всеки един офис имаме и фермерски кръг, който много лесно разпространява актуална и важна информация. Имаме и консултативни съвети, в които каним представители на различни институции от дадена област, за да се обсъждат различни проблеми. Това също е много полезно. НССЗ развива активна международна дейност и гради своя капацитет в сътрудничество с други съветнически организации от Европа и региона НССЗ е член и учредител на Европейската асоциация на организациите предоставящи съветнически услуги в областта на земеделието и селските райони - Европейски форум на съветническите служби в областта на селските райони (EUFRAS) и на Мрежата на съветническите организации от Югоизточна Европа (SEASN)“, допълни Куманова.

Службата участва в изпълнението на проекти по Програма Хоризонт 2020, свързани с иновации в земеделието. „Наскоро приключихме един голям проект - „Свързани в мрежи европейски ферми за стимулиране на взаимното обогатяване на знанията и използването на иновации чрез демонстрации (NEFERTITI) с множество партньори, по който са създадени 10 тематични мрежи и са извършени десетки демонстрации в земеделски стопанства. С това видяхме огромен ефект и ползи за фермерите да покажем добър опит. Чрез тази програма водихме и фермери в европейски държави, т.нар. „cross-visits“, за да видят какво правят на практика техните колеги в Европа. „Продължаваме работа по още един интересен проект „Свързване на съветниците за подкрепа на интерактивните иновации в земеделието и горите” (i2connect). Активно участваме като партньор по Проект „Децентрализирана интелигентна система за проследяване на произхода и качеството на произведените стоки (продукти)“ по подмярка 16.1. „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“ по мярка 16 „Сътрудничество“ от ПРСР 2014-2020 г., изпълняван от Оперативна група „Знание, опит и предприемачество, уточнява още Куманова.

В края на 2022 г. Службата започна работа по два нови проекта по Хоризонт Европа - за „Модернизиране на земеделието чрез по-ефективна и ефикасна Система за знания и иновации в селското стопанство (AKIS) (ModernAKIS) и за „Eвропейска мрежа от пилотни земеделски стопани, прилагащи и демонстриращи интелегетни решения от полза за климата за въглеродно неутрална Европа (Climate Farm Demo), добави главният секретар.

Тя уточни, че в новия програмен период са заложени повече средства за фермерите, но също така и изискванията към тях са завишени. „При всички поставени въпроси от тях екипът на Службата е на линия да помага. Ситуацията в българското земеделие показва, че особено малките стопанства имат нужда от експертите на НССЗ“, обобщи Куманова. Тя каза още, че разполагат и с аналитична лаборатория за почвени анализи. Пробите за малките и новопрохождащи земеделски стопани на които се предоставят консултантските пакети са безплатни, а експертите ни дават препоръки за торене на насажденията с цел по-добри добиви, но и с цел опазване на околната среда. В бъдеще лабораторията ще бъде надградена до извършването и на растителни анализи, за да бъде още по-полезна за земеделските стопани. /БГНЕС

„Натрупания над 20-годишен опит, изградения професионален и административен капацитет и сътрудничеството с множество публични институции, научни организации и неправителствени организации (НПО) ми дава основание да кажа, че Службата се наложи като доказано необходима и полезна структура и търсена от земеделски стопани. Създадохме добър екип и развихме службата като модерна администрация. Стремим се да поддържаме високо качеството на предлаганите консултантски услуги, като постоянно ги адаптираме към нуждите на земеделските стопани и другите жители на селските райони, за да може те да се справят с предизвикателствата на променящата се пазарна и социална среда“, посочи още Куманова.

***

Материалът е финансиран по Програмата за развитие на селските райони (2014-2020 г.), с подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.