И ВАС преустанови издаването на заповедта за спиране на „Златен век“

Върховният административен съд остави в сила определението на Административен съд София – град от 25 юни 2021 г., с което се спира административното производство, образувано в ДНСК за ново спиране на строежа на сградата „Златен век“ в столицата, съобщиха от съда.

Административно дело № 7263 от 2021 г. беше образувано пред ВАС по частна жалба на Дирекция за национален строителен надзор (ДНСК) срещу определението на първоинстанционния съд. С него е допуснато обезпечение на предявен от „Артекс“ иск срещу ДНСК по реда на чл. 128, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс. Разпоредбите дават право на всеки да предяви иск, за да установи съществуването или несъществуването на административно право, когато има интерес от това и не разполага с друг ред за защита.

Според определението на ВАС правилно АССГ е приел, че представените от „Артекс“ доказателства за финансови вреди, които биха настъпили от последващо спиране на строежа, започнало с издаването на Констативен акт № СТ-146/18.06.2021 г. на ДНСК, безспорно установяват и наличието на обезпечителна нужда от спиране на административното производство, с оглед изричните констатации в акта относно валидността и срока на разрешението за строеж, пише в определението на ВАС.

Върховните магистрати приемат, че правилно процесното обезпечение е допуснато при условията на чл. 391, ал. 1, т. 1 от ГПК без изискване от страна на съда за представянето на гаранция от страна на „Артекс“. Причината е, че искът е подкрепен от достатъчно убедителни писмени доказателства и на следващо място за ДНСК не биха настъпили каквито и да е вреди от допуснатото обезпечение с оглед характера на приложената от съда обезпечителна мярка – спиране на административното производство по издаване на заповед за спиране на строежа. Поради това представянето на гаранция би било безпредметно, тъй като тя служи за обезщетение на ответника за вредите от неоснователно допуснато обезпечение, каквито в случая не биха настъпили. /БГНЕС