Доклад: Подписалите с „Джемкорп“ са съзнавали негативните последици за държавата

Народните представители разглеждат Доклад за дейността на Временната комисия за установяване на всички факти и обстоятелства, свързани с подписването и прекратяването на меморандума за 1 млрд. долара с Gemcorp Holdings Limited и IP3 Corporation от правителството с министър-председател Кирил Петков, предаде репортер на БГНЕС.

Докладът беше представен от председателя на временната комисия Десислава Трифонова от ГЕРБ.

Договорът беше подписан в присъствието на тогавашния премиер Кирил Петков.

В извода на доклада на Временната комисия е записано, че "решението за сключване на Меморандум между Република България, представлявана чрез Министерството на енергетиката на Република България и фирмите Gemcorp Holdings Limited и IP3 Corporation е взето от кръгове и лица извън Министерство на енергетиката /МЕ/ и „Български енергиен холдинг” ЕАД /БЕХ ЕАД/, без да са ясни мотивите и да е налице обосновка за необходимостта от подписване на подобен документ. Установило се по безспорен начин, че експертите на МЕ и БЕХ не са били уведомени и не са взели участие при изготвянето на Меморандума, респективно никой не е изискал тяхното експертно становище, включително и оценка по отношение на това налице ли са рискове за България, свързани с подписването на този документ, отчитайки това, че сектор енергетика има стратегическо значение за икономиката ни, част е от критичната инфраструктура и е пряко свързан с националната сигурност на страната."

Вторият извод на комисията е, че "Меморандумът с Gemcorp Holdings Limited и IP3 Corporation е изготвен и сключен без да е спазен принципът за публичност и прозрачност и в нарушение на нормативно установения ред. Всички тези факти показват, че лицата, които са подготвили и подписали Меморандума с Gemcorp Holdings Limited и IP3 Corporation са съзнавали своите задължения и отговорности, както и негативните последици, които биха могли да възникнат от подписването на този документ, но въпреки това не са предприели необходимите действия, за да гарантират спазването на нормативно установения ред и да защитят в максимална степен интересите на страната."

В третия извод на комисията се посочва, че "съгласно чл. 3 от Закона за енергетиката държавната политика в енергетиката се осъществява чрез Народното събрание и Министерски съвет. Народното събрание приема Стратегия за устойчиво енергийно развитие на Република България по предложение на Министерския съвет, с която се определят основните цели, етапи, средства и методи за развитие на енергетиката. Министерският съвет ръководи енергетиката на страната в съответствие с приетата от Народното събрание стратегия. С подписания Меморандум, определен като „необвързващ“ са поети ангажименти, с които се дава възможност на фирмите, страна по него да придобиват информация, да изразяват становища и де факто да имат съществена роля при определяне посоката на развитие на стратегическия за българската икономика и национална сигурност сектор енергетика. По този начин са създадени потенциални условия за настъпване на риск за енергийната, респективно националната сигурност на Република България."

Четвъртият извод на комисията е, че "Меморандумът с Gemcorp Holdings Limited и IP3 Corporation е изготвен и сключен без да е спазен принципът за публичност и прозрачност и в нарушение на нормативно установения ред, в т.ч. нарушение на чл. 85, ал.1, т.5 от Конституцията на Република България, чл. 103 от Договора за Евратом, Устройствения правилник на МС. Не са защитени в максимална степен финансовите и имуществените интереси на България."

Десислава Трифонова представи доклада

В извод пет се посочва, че "съгласно чл. VI от Меморандума е договорено, че всички спорове, произтичащи от Меморандума или във връзка с него, се решават окончателно съгласно Арбитражните правила на Международната търговска камара, а мястото на арбитража е в Париж, Франция. Предвидено е, че чл. VI остава в сила и след прекратяването или изтичането на срока на действие на Меморандума по каквато и да е причина/и/ за период от 2 години след прекратяването/изтичането на срока на действие на Меморандума. Тази клауза дава възможност на някоя от фирмите, която е страна по Меморандума да предяви претенция към България в следващите две години независимо, че са предприети действия за неговото прекратяване. Видно от гореизложеното, лицата подготвили и подписали Меморандума не са защитили в максимална степен финансовите и имуществени интереси на българската страна и не са спазили разпоредбата на чл.85, ал.1,т.5 от Конституцията на Република България за ратифициране от Народното събрание със закон на международните договори, които предвиждат участие на държавата в арбитражно или съдебно уреждане на международни спорове. "

В извод шест, се казва, че "наличието на писмена кореспонденция между Булгаргаз ЕАД и Gemcorp от 25.02.2022 г. с искане Gemcorp да предостави оферта за доставка на 500 000 MWh природен газ за м. март 2022 г. на терминала за втечнен природен газ на Ревитуса (Гърция) доказва, че компанията Gemcorp е била в комуникация и потенциални търговски отношения с българския обществен доставчик на природен газ Булгаргаз ЕАД, един месец преди официалното подписване на Меморандума, в който една от сферите на сътрудничество е именно доставката на природен газ за България. В тази връзка следва да бъде отбелязано, че съгласно чл.176 , ал.3 от Закона за енергетиката, сделките с краткосрочни стандартизирани продукти и с продукти с период на доставка, по-малък от или равен на една година, се сключват на организиран борсов пазар на природен газ, а не чрез пряко договаряне, каквото очевидно е било намерението в конкретния случай."

Извод седем на комисията посочва, че "министър-председателят Кирил Петков в периода 13.12.2021 г. - 02.08.2022 г. не е възлагал проверки на компаниите, с които е подписан меморандума на ДАНС преди или след подписването му."

В извод осем комисията посочва, че "от издаването на доклада на ДАНС на 20.04.2022 г. относно сключването меморандума, въпреки констатациите в него, три месеца не са били предприети действия от тогавашния министър-председател Кирил Петков за неговото прекратяване. Едва на 20.07.2022 г. г-н Кирил Петков внася доклада на ДАНС за разглеждане от Министерския съвет и се взима решение за неговото прекратяване."

Извод девет на комисията се посочва, че "министърът на енергетиката в правителството с министър-председател Кирил Петков е създал условия след решението на Министерския съвет за прекратяване на меморандума неговото действие да продължи, като вместо да изпрати едностранно 30-дневно предизвестие за прекратяване на меморандума до страните, е изпратил писмо, с което се предлага прекратяване по взаимно съгласие на страните. Меморандумът не е бил прекратен до 28.11.2022 г."

Комисията посочва в извод десет, че "в обхвата на меморандума е включено изпълнението на дейности по разработване и представяне на търговски решения за съществуващия проект за Топлофикация София за подобряване и разширяване на системата. Това ще включва разработване и финансиране на варианти за ускоряване на програмата за модернизация и рентабилност. Министърът на енергетиката не е принципал на Топлофикация София и няма право да урежда изпълнението на каквито и да било дейности, свързани с общинското дружество."
В извод единадесет на комисията се казва, че "е извършено нарушение от министъра на енергетиката и министъра на финансите на Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина. Съгласно чл. 38 от същата: „В 10-дневен срок от завръщането си лицата или ръководителите на делегации, командировани от ведомства, представят на съответния ръководител, издал заповедта, или на определено от него длъжностно лице доклад за извършената работа.”

Последният извод на комисията е,че "подписването на Меморандума между Република България, представлявана чрез Министерството на енергетиката на Република България и фирмите Gemcorp Holdings Limited и IP3 Corporation, без да е информирана ДАНС и без да е изискана проверка относно собствеността, статуса и капиталите на тези фирми излага на риск енергийната, респективно националната сигурност на страната, особено предвид новите данни, изнесени от ДАНС на закрито заседание на 29.11.2022 г."

Препоръката на Временната комисия е доклада да бъде изпратен на вниманието на Държавна агенция „Национална сигурност” и на Министерския съвет на Република България за запознаване и предприемане на действия в рамките на компетентността им./БГНЕС